ALGEMENE VOORWAARDEN DAGGA DEVELOPMENT

1. DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
• Dagga Development: de eenmanszaak Dagga Development, gevestigd te Flevodwarsweg 5a, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81372655, die zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van websites en het aanbieden van online marketingdiensten;
• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Dagga Development een overeenkomst heeft gesloten;
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dagga Development en de Opdrachtgever op grond waarvan Dagga Development de opdracht heeft aanvaard om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever;
• Werkzaamheden: de werkzaamheden die Dagga Development uitvoert in het kader van de Overeenkomst.


2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Dagga Development en de Opdrachtgever.
2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3. OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN
3.1. Alle offertes en prijsopgaven van Dagga Development zijn vrijblijvend en geldig gedurende een termijn van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever en de bevestiging daarvan door Dagga Development.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1. Dagga Development zal zich naar beste kunnen inspannen om de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
4.2. De Opdrachtgever is verplicht alle informatie en gegevens die Dagga Development nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst tijdig en volledig te verstrekken.
4.3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt aan Dagga Development.
4.4. Dagga Development heeft het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

5. LEVERING EN OPLEVERING
5.1. De leveringstermijn wordt in overleg met de Opdrachtgever bepaald en kan alleen bij overeenkomst worden gewijzigd.
5.2. Oplevering vindt plaats op het moment dat Dagga Development de werkzaamheden heeft voltooid en de website operationeel is. De website wordt beschouwd als operationeel wanneer deze is getest en goedgekeurd door de Opdrachtgever.
5.3. Na oplevering heeft de Opdrachtgever gedurende een periode van 30 dagen het recht om eventuele gebreken te melden. Na deze periode wordt de website geacht te zijn goedgekeurd.

6. BETALING
6.1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. Bij niet-tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de Opdrachtgever rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.
6.3. Indien de Opdrachtgever in verzuim is, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de vordering voor rekening van de Opdrachtgever.

7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden die Dagga Development verricht in het kader van de Overeenkomst, blijven eigendom van Dagga Development.
7.2. De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusieve licentie om de website te gebruiken voor het doel waarvoor deze is ontwikkeld.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Dagga Development is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de werkzaamheden die Dagga Development verricht in het kader van de Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Dagga Development.
8.2. De aansprakelijkheid van Dagga Development is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Dagga Development wordt uitgekeerd.
8.3. De Opdrachtgever vrijwaart Dagga Development voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden die Dagga Development verricht in het kader van de Overeenkomst.

9. SLOTBEPALINGEN
9.1. Op alle Overeenkomsten tussen Dagga Development en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
9.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
9.4. Dagga Development behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten en op alle bestaande overeenkomsten waarvoor na de wijziging nog geen volledige uitvoering heeft plaatsgevonden.
9.5. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 8 mei 2023 en vervangen alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden van Dagga Development.